Sergio Bonanzinga nel libro "la Rosa dell'Ercta" così scrive: "I comportamenti relativi alla dimensione sonora dei vari rituali connessi al culto di Santa Rosalia occupano uno spazio significativo nel più generale contesto della tradizione etnico-musicale siciliana".

Sono canti eseguiti in occasione di novene, celebrazioni, processioni, pellegrinaggi, "triunfi" ed il festino.

INNI A SANTA ROSALIA

Vengono seguiti durante le sacre liturgie in onore di S. Rosalia, durante le novene od i momenti di preghiera, pubblichiamo qui:

U "triunfu" a S. Rosalia

"Un Triunfu - scrive Elsa Guggino - è un festa di ringraziamento in onore di un Santo, o della Vergine, o di Cristo, per grazia ricevuta. Esso si celebra di norma nella data in cui ricorre la festa del Santo o nei giorni immediatamente prossimi (...) I triunfi si celebrano più spesso in casa , altrimenti nella strada accanto alla porta di ingresso. (...) Il triunfu si apre con un brano musicale dal ritmo allegro. Poi viene cantata la storia del Santo tessuta di miracoli. (...) Il triunfu si conclude ritualmente con la litania delle Vergine, l'aballu di li virgini, una o più sunati a cumplimentu (...) La sunata a cumplimentu è di solito sostituita da un ballettu. Il triunfu più richiesto e celebrato è quello a Santa Rosalia.
Esecutori ne erano fino agli anni 70 gli orbi, cantastorie professionali che nel 1661 si riunirono a Palermo nella Congregazione della Immacolata Concezione sotto la protezione dei Padri Gesuiti, che ne disciplinarono l'attività fin nei minimi dettagli, nel quadro di una più vasta politica culturale diretta ad imporre certi ideali religiosi normativi con modi e tecniche che li rendessero recepibili da parte dei ceti popolari. (...) Sono stati loro a tramandare la storia di S. Rosalia secondo i canoni fissati dal Cascini e divulgati da Petru Fudduni. I canti erano eseguiti a voci alterne dalla coppia di orbi che era formata da un suonatore di violino e da uno di citarruni. (testo tratto dallo scritto di Sergio Bonanzinga in "La Rosa dell'ercta" edizione Dorica Palermo.

Qui pubblichiamo:

  • l'inizio del testo ed altri brani scelti del Triunfu pi Santa Rosalia, tratto dalla pubblicazione "ESSENNU NATA SANTA ROSALIA", edito dal Comune di Palermo in occasione del 377° Festino, curato su testi tradizionali da Fabrizio Lupo e Vito Parrinello  (un link apre al testo completo).
  • Proponiamo inoltre, con link a youtube, la visione parziale di alcune esecuzioni storiche di triunfi pi Santa Rosalia
Triunfu a Santa Rosalia -  testo

Origini di Santa Rosalia

Rusulia Santa Virgini amurusa/ gigghiu addivatu fusti all'acqui puri/ la discinnenza tua fu priziusa/ di Carlo Magno vinni Imperaturi
pi essiri a dDiu la cilesti spusa/ di 'ncelu e 'nterra ci retti st'onuri/ apposta 'nta stu munnu fu mannata/ pi essiri di Palermo l'avvocata

I Normanni liberano Palermo dagli Arabi

essennu la Sicilia turmintata/ d'indigni manigoldi e saracini/ la santa liggi vineva discacciata/ di chisti barbari indigni er'assassini
la Gran Signura Maria Immacolata/ pi libbirari a nui di sti ruini/ va ‘nsonnu nni Ruggeri ci ricia/ parti e va libira l'isula mia
partiu Ruggeri a nomi di Maria/ comu a Palermu l'armata porta/ lu valuri e la spata sua c'avia/ li turchi e li saracèni discacciau
e iddu e tutta la gran signuria/ curti riali 'nPalermu piantau/ misi assurdari sutta li banner/ omini fòrti e valenti cavaleri

Nascita di santa Rosalia

sennu a Palermo lu Conti Ruggeri/ una sorella l'avia e la maritau/ ci retti pi spusu un bravu cavaleri/ ca Sinibaldi di nomu si chiamava
anticamenti fici li so schieri/ e Diu na bedda figghia ci mannau/ e pi vuliri di l'Altu Missia/ di Sinibaldi vinni Rusulia

Essennu nata Santa Rusulia/ triunfu fici la corti riali/ tuttu lu populu gran festa ci facia/ pi li biddizzi, c'nun c'eranu l'iguali
e la nurrizza, cu è ca la nutria/ la vuleva beniri 'nto na manera tali/ 'nta lu so pettu sempri l'allattava/ e gilusa ru latu, mai un s'arrassava
era na Santa e idda lu mustrava/ e di la Corti si faceva amari/ Sinibaldi assai sinni priava/ c'avia sta figghia di biddizzi rari
la matri assai la figghia stimava/ la Santa liggi ci misi a ‘mparari/ e la 'mparava cu n'affettu piu/ e la Virginedda misi ad'amari a dDiu

Il Re promette Rosalia in sposa a Boldovino, per averlo salvato dall'assalto di un leone

Rusulia Santa poi quannu crisciu/ comu a vulutu dDiu Verbu divinu/ a la curti riali junciu/ un cavalieri chiamatu Baldovino
lu Re Ruggeri ca lu canusciu/ e l'accugghiu cu gioia e fistinu/ ma comu chistu vitti a Rusulia/ s'immamurò e 'mpazzennu nni ja
‘nta lu palazzu quannu la viria/ lu cori forti a iddu s'inciammava/ però a so patri nenti ci ricia/ picchi si scantava si lu rifiutava

Rusulia Santa nenti 'nni sapia/ omini 'nfacci mai nni guardava/ ad unu sulu purtava l'amuri/ a Gesù Cristu nostru Ridinturi
cunsidirava cu perfettu amuri/ cu'a lu calvariu morsi crucifissu/ e a li peri di nostrii Signuri/ ci stava Rusulia sempri spissu

e Baldovinu omu di valuri/ circava a Rusulia pinseri fisssu/ circava cu li so boni manieri/ pi putirisi spiari li pinsieri
un ghiornu va caccia lu Conti Ruggieri/ fici la via di Monti Piddirinu/ si purtau li so bravi cavalieri/ li cacciaturi e puru a Baldovinu
sennù a li favuri sparti a li schieri/ lu Re unn'avennu pirsuni vicinu/ un firuci liuni l'agguantau/ lu Re fu prontu e la spada tirau
cu lu liuni la lutta cuminciau/ ma lu liuni già lu superau/ in chiddu 'stanti Baldovinu arrivau/ ca vitti ca lu Re, era stancu e affannatu
leva di parti e iddu s'avanzau/ scippà la spata chi tineva a latu/ siccome era forti e valenti cavaleri/ ci retti la morti add'armali potenti

Lu re ristò intiero veramenti/ quanni vitti 'nterra ddu fieru liuni/ facennu all'altu Ddiu ringraziamenti/ e l'uni e l'autri misi 'nginucchiuni/ in chiddu stanti curreu li genti/ li conti e li principi e tutti li baruni./ Lu re stu fattu a tutti cuntau/ ca Baldovino la vita ci salvau.

Pi stu prudigiu quali operau/ Baldovinu divinni grandi omu di valuri./ Lu re a la spadda sua si lu purtau/ con semplici lodi e tutti li unuri

di primiallu subitu iddu pinsau/ lu Re ci stava quasi cu timuri/ di quali premiu darici un sapia/ di l'obbligo e di vita ch'iddu ci avia
ci dumannò chi grazia vulia/ … eh Baldovinu si nni aprufittau/ pi lu pinseri 'ntesta chiddu avia/ sta grazia a lu Re ci addumannau
ci rissi «...iu vogghiu pi spusa a Rusulia» / lu Re Ruggeri si nni ralligrau/ a Baldovinu ci rissi nun timiti/ a me niputi Pi spusa Vui l'avriti

Arrivatu a lu palazzu, ben sentiti/ lu Re 'na granni festa fici fari/ e Dami e Cavaleri tutti uniti/ li 'mmito' tutti a palazzu riali

A la finuta ora sintiti/ lu riali nobili vosi licnziari/ e Baldovinu nni ristau tant'ammiratu/ di la gran curti e di tutti avantatu.

Sennù lu Re a palazzu riposatu/ e Baldovinu chi vuleva a Rusulia/ lu Re lu rissi a la soru e a lu cugnatu/ chi veramenti raccussi ci cumminia
chisti du spusi s'hannu cuntintatu/ la matri rissi lassati fari a mia/ chi cosa bona nui duvimu fari/ cu Baldovinu nui apparentari.

La matri vosi a Rusulia chiamari/ e ci cunfida tuttu lu trattatu/ ca pi li modi e li biddizzi rari/ un cavalieri di tia è 'nnamuratu

figghia pi spusu, tu lu div'accittari/ picchi lu Re, to ziu, l'ha cumannatu/ ...e Rusulia cu dolcissimo parrari/ ci rissi «matri un mi vogghiu maritari»

Rosalia si vota al Signore

e Santa Rusulia fici un partitu/ di li chiaghi di Cristu si 'nciammau/ dicennu ch'idda voli pi maritu/ a lu so Eternu Ddiu ca la criau

lu dimoniu ci dicia/ senti senti Rusulia/ Rusulia t'ha maritari/ meghiu 'i mia tu nun po' asciari
ma iu sugnu maritata/ cu Gesù sugnu spusata/ e la robba nun è mia/ e di Gesu e di Maria
cala l'Ancilu cu la spata/ bruttu bestiu cancia strata/ e vattinni 'nta l'abbissu/ unni ti manna 'u Crucifissu

Santa Rosalia ottiene da Gesù per intercessione di Maria che Palermo sia salva dalla peste

Quannu Gesu cummitau/ tutti quanti i Virgineddi/ beddu pranzu apparicchiau/ di galanti e cosi beddi/ 'nta lu menzu du banchettu/ s'assittau cu gran rispettu
'nta li tanti virgineddi/ cci nn'era una e lacrimava/ si pigghiava di rispettu/ la so patria idda pinsava/ si vutò a Matri Maria e ci rissi.../ «chi hai chi chianci Rusulia?»
«...ch'aju aviri Matri bedda/ haju 'na granni affrizioni,/ la me patria è puviredda/ è ‘nta ‘na cunfusioni/ cc e un sirpenti chi camina/ e ‘a città è misa a ruina»
«...zittu zittu Rusulia:/ 'n hà paura figghia mia;/ ora vaju nni mè Figghiu/ biancu e biunnu comu un gigghiu/ è lu Re supra li Rè/ ch'è patruni 'i quantu cc'è».

«Figghiu miu, 'na Virginedda/ m'ha cuntatu n'affrizioni/ la so patria è puviredda/ è 'nta 'na cunfusioni/ c'è un sirpenti chi camina/ e a città è misa in ruina».
«Matri mia sunnu piccaturi/ iu li vogghiu castiari/ hannu fattu milli erruri/ e iu li vogghiu subbissari/ cù nun fa cuntu di mia/ li castiu Matri mia»./ «Figghiu miu l'ha pirdunari/ ca di pò l'ha fattu tu/ sunnu genti di stu Regnu/ sunnu avvinti e 'un ponnu cchiù/ p'ù latti chi detti a tia/ fà la grazia a Rusulia».
«Matri mia siti patruna/ di lu Suli e di la Luna/ di li stiddi e quantu c'è/ e già chi me Matri la cumanna/ biniricu la campagna,/ mentri ùliti Matri mia,/ fazzu a grazia a Rusulia».
viva viva Rusulia/ ca lu 'nfernu fà trimari/ e Lucifuru cu tia/ nun cci potti cuntrastari/ comu spusa di l'amanti cilesti/ scansanni ri fami di tirrimoti e pesti/ e comu nn'ha libiratu tanti voti/ scansanni di fami, pesti, guerri/ e di tirrimoti.

Scarica il testo completo del triunfu in formato pdf >>

  • "Lu dimoniu e Rusulia"

  • "U ballu di li Virgini" e "U Triunfu di Santa Rosalia" tratti da un concerto di Letizia ed Alfredo Anelli, tenuto durante il Festino del 1999 su immagini dell'acchianata a Monte Pellegrino

Canti per il festino

I canti che hanno accompagnato le ultime edizioni del festino si richiamano, soprattutto nei testi, ai canti della tradizione popolare ma sono espressione di una musicalità con richiami culturali non soltanto a questa.
Linkiamo da il canto "Santa Rosalia, Purissima Rosa di Palermo" - Pubblicato il 11 luglio del 2012

Santa Rosalia: nelle lettere

Molti hanno scritto su e di Santa Rosalia e, come lamenta il Collura, anche a sproposito sia nell'inventare romanzandola la storia di una vita di cui poco sappiamo essendo andata perduta la "legenda" che accompagnava la sua canonizzazione, sia mettendo in dubbio l'autenticità del ritrovamento delle sue reliquie e la sua stessa vita. Obiezioni superate dalla indagine storica che ha accertato come il culto di Santa Rosalia non sia stato costruito ma questo era già ben presente pochi anni dopo la sua morte come riferiamo in altre pagine del sito. Molto si è tramandato in forma orale attraverso i cunti, soprattutto in versi, spesso cantati, che ci si è tramandati da generazione in generazione.

Qui citiamo i testi delle pubblicazioni da cui sono state tratte le notizie pubblicate in questo sito:

Paolo Collura - "SANTA ROSALIA" - Flaccovio Editore - 1977

Aldo Gerbino (curatore) "La Rosa dell'Ercta 1196 - 1991 Rosalia Sinibaldi: sacralità, linguaggi e rappresentazione" - Edizione Dorica - 1991

Maria Concetta Di Natale con contributi di Maurizio Vitella - "S. ROSALIAE PATRIAE SERVATRICI" - Edito dalla Cattedrale di Palermo - 1994

A cura di Giuseppe Savagnone e Francesco Stabile - "UN VESCOVO, PALERMO E S. ROSALIA - Omelie e discorsi del Card. Salvatore Pappalardo agli amministratori della città di Palermo" - Edizioni O.DI.PA. - 2008

Linkiamo per gentile concessione della Direzione della Biblioteca Regionale, l'accesso alla

BIBLIOGRAFIA DI S. ROSALIA FINO AL 2014 (formato pdf) >>

 

poesie dedicate a S. Rosalia

Con questa poesia di Tiziana Anzalone, che ringraziamo per avercene concessa la pubblicazione, ci proponiamo di creare una sezione dedicata alle poesie ispirate dalla nostra amata Patrone

ROSALIA, LA VERGINE DELLA GROTTA

Ho rivolto a Te il mio ascolto,
ho cercato solo il Tuo volto,
nella grotta della mia arsura
hai attratto la mia natura.
Quali le parole che ho udito
nel fruscio di fronde animate?
Quali le speranze cantate
come sete al cielo stellato?
Io sono eremita e Tu monte,
io sono amata e Tu amante,
pongo in Te la mia dimora
e vegliando attendo l' aurora.
Quale vista hai aperto ai miei occhi?
Quale luce hai dato al mio cuore?
Quale abbraccio, quale trovarsi,
nella grotta del nostro Amore?
Quale incontro, quale parlarsi?
Quale sete, quale cibarsi?
Tu rifugio, Tu mio ristoro,
nella grotta Tu il mio tesoro.
Io Rosalia scelgo te,
Tu il Cristo, Tu il mio solo Re.

Tiziana Anzalone (Comunità Parrocchiale S. Giovanni Apostolo, Palermo).
Alla Santuzza, Palermo,14 luglio, A. D. 2023.

La foto riproduce il quadro olio su tela di Filippo Sapienza